Oferta dla wykonawców obejmuje fachową pomoc w:

  •  przygotowaniu oferty,
  • wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
  • wsparcie przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów, zarówno w przypadku składania ofert indywidualnych, jak ofert wspólnych (konsorcjum),
  • przygotowaniu ofert zawierających podwykonawców i przy powoływaniu się na podmioty trzecie w zakresie wiedzy, doświadczenia, osób, czy zdolności finansowych.

Analizujemy umowy, pod kątem ich korzystności dla wykonawców, oferujemy przygotowanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umów, dokumentów w odpowiedzi na wezwania zamawiających, wyjaśnień i odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.