Oferta dla zamawiających obejmuje profesjonalne, wszechstronne wsparcie przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub udzieleniem zamówienia podprogowego, podczas trwania procedury przetargowej, w trakcie postępowania odwoławczego, oraz po zakończeniu postępowania przetargowego, czy kontroli tego postępowania. Oferta obejmuje także przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie zamawiającego.

Oferuję w szczególności:

  • opracowanie regulaminów i zasad wewnętrznych, dotyczących zamówień, zapytań ofertowych, zamówień bagatelnych;
  • udział oraz pełne wsparcie w procedurze udzielania zamówienia, w tym pracę w komisjach przetargowych;
  • opracowywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania, tj. ogłoszenia o zamówieniu, w tym jego zmian, zaproszenia do negocjacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym jej modyfikacji, wzoru umowy, albo istotnych postanowień umowy, wzorów dokumentów, składanych przez wykonawców, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, protokołu postępowania;
  • weryfikację ofert i wykonawców, przygotowanie pism i wezwań do wykonawców, przygotowanie uzasadnień faktycznych i prawnych odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawców lub unieważnienia postępowania;
  • przygotowanie odpowiedzi na odwołania.