Co z tą elektronizacją ?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw odsuwa elektronizację zamówień publicznych o wartości mniejszej niż próg unijny do dnia 1 stycznia 2020 roku.
Read More

Czy w przetargu na podprogowe usługi społeczne przysługuje odwołanie

Przepisy art. 138g – 138s pzp traktują o sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wśród katalogu tych usług znajdują się m.in. takie jak usługi hotelowe i restauracyjne, świadczenia społeczne, usługi zdrowotne, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi
Read More

Przepisywanie ustawy

Każdy, kto startuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i kto udziela zamówień publicznych wie, że biblią zamówieniową jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jak się jednak okazuje jej tworzenie wcale nie jest takie proste. Powszechnym grzechem zamawiających jest… przepisywanie ustawy pzp do
Read More

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w
Read More

A może negocjacje ?

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) zamawiający unieważnia postępowanie gdy oferty zawierają ceny wyższe niż możliwości finansowe zamawiającego. Kiedy zamawiający przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego otrzymuje gotowy produkt, który przyjmuje lub nie. Zgodnie z definicją zawartą w treści
Read More

Uwaga: kontrola !

Który z zamawiających nigdy nie przeszedł kontroli ? Zdarzają się tacy szczęściarze, ale są w zdecydowanej mniejszości. Nie znaczy to też jednak, że w przyszłości żadna kontrola ich nie dotknie. Zamówienia publiczne kontroluje wiele podmiotów – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli,
Read More

Na raty, czy hurtem ?

Nowe brzmienie przepisu art. 92 ust. 1 pzp prowadzi niektórych komentatorów do wniosku, że prowadzenie postępowania po staremu odeszło do lamusa wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy.  Nie brakuje interpretacji opartych na założeniu, że zmieniona redakcja tego przepisu sugeruje, że zamawiający
Read More

Granice swobody

Ustawodawca w Dziale IV  ustawy pzp dużo miejsca poświęca podwykonawstwu i dalszemu podwykonawstwu na roboty budowlane w przypadku zamówienia na roboty budowlane. Znajdują się tam regulacje związane z koniecznością przedkładania zamawiającemu przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę projektów umów o podwykonawstwo, której
Read More

Ogłaszamy się

W obecnych formularzach ogłoszeń unijnych, opartych o nowe dyrektywy unijne znajduje się limit znaków, co powoduje, że zamawiający często nie mogą zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkich informacji jakie chcą w nim umieścić. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
Read More

Podział zamówienia

Zdecydowany nacisk na podział zamówień na części jest konsekwencją implementowania przepisów unijnych do polskiego systemu prawnego. Dzisiaj zamawiający w przypadku każdego zamówienia zastanawiają się w jaki sposób uzasadnić brak podziału. I nic w tym dziwnego, wszak w protokole postępowania o udzielenie zamówienia
Read More

CPV na roboty budowlane

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie wykazu robót budowlanych w załączniku Wykaz robót budowlanych, w poszczególnych działach pojawiają się wyłączenia kodowe. I tak np. w dziale 45, w klasie 45.23 Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów
Read More

Wiarygodność finansowa

Na stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK), w części dedykowanej administracji publicznej i przedsiębiorstwom komunalnym, w zakładce „pytania i odpowiedzi” znalazło się następujące pytanie: „Jak włączyć do procedur przetargowych możliwość sprawdzenia w rejestrach BIG potencjalnego kontrahenta ?” Zamieszczona pod nim odpowiedź jest następująca:
Read More

Od przybytku głowa… boli

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że poza przypadkiem, gdy zamawiający wymaga lub dopuszcza złożenie oferty wariantowej, wykonawca nie może
Read More